20 Aug 2017 - 11:11

Geleen

Reglement van het Gelaens Vastelaovesleedjes
K
onkoer
2017
Organisatie: De Vief van Gelaen
i.s.m.
Stichting
Gelaense Meziekproduksies
1.
D
eelname
aan het Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer is
kosteloos en geschiedt
door het
inleveren van
een
volledig ingevuld inschrijfformulier
,
met vermelding van naam en adres
van de componist, tekstschrijver en uitvoerende artiest(en). Het liedje moet een
titel hebben.
Alleen nieuwe vastelaovesliedjes, die niet
vóó
r
2017
zijn uitgebracht
,
mogen deelnemen.
2.
Alle
liedjes dienen
tijdens de finaleavond
‘LIVE’ te worden gezongen
met ‘De Ber
tha Bend’.
D
e
muziek
dient
in notenschrift
te
worden aangeleverd
:
de
me
lodie
dient
in de goede
ritmische en melodische notatie
te staan
, voorzien van tempo
aanduidingen en de juiste
toonsoort en voorzien
te zijn
van akkoorden. Eventuele modulaties moeten integraal worden
uitgeschreven.
Ten behoeve van de repetities van ‘De Be
rtha Bend’ dient tevens een
eenvoudige demo (MIDI
file)
aangeleverd te worden.
De
tekst
(
Word bestand
)
dient
in het
Gelaens
dialect
te worden ingestuurd
: eventuele correcties hierop worden door de
organisatie
aan de deelnemers voorgesteld
.
3.
De organisatie
kan
indien gewenst
hulp bieden bij het schrijven
van muziek
,
tekst
of het
noteren
in
n
otenschrift
.
In overleg met
de organisatie
kan een beroep hiervoor worden gedaan
op een aantal tekstschrijvers en
componisten
.
4.
De inschrijving voor 20
1
7
is opengesteld va
n
af
2
6
ju
n
i
20
1
7
tot
en met
2
0
augustus
20
1
7
.
De
einddatum wordt stipt gehanteerd om de verdere voorbereidingen van de arrangeur en ‘De
Bertha Bend’ goed te laten verlopen.
5.
In
week 34 (week van 2
1
augustus
20
1
7
)
word
t het overzicht van
alle deelnemers
voor
20
1
7
door
de organisatie
bekend gemaakt
.
6.
Alle arrangementen van de finale
liedjes worden gemaakt in opdracht van
de organisatie
door
een
nader te bepalen
arrangeur.
Overleg met de arrangeur en het doen van voorstellen
voor
het arrangement worden ze
k
er op
prijs gesteld.
De
arrangeur zal
contact op
nemen
met de
inschrijvers om het ingezonden liedje te
be
spreken.
7.
De finaleavond wordt gehouden
op
vrijdag
3
november 201
7
in
het Volkshoes
.
De muzikale
begeleiding van de finalisten geschiedt door
‘De Bertha Bend’
.
Alle finalisten
worden door de
Bertha Bend uitgenodigd voor een repetitie met de band
.
8.
De
liedjes worden gejureerd door een
vak
jury
è
n door het publiek tijdens de finaleav
ond. De
vakjury wordt afgevaardigd door
‘De Vief’ en de ‘Stichting Gela
e
n
se Meziekproduksies’ en
beoordeelt de liedjes
op
tekst, originaliteit
, lokale gerichtheid
en meezingbaarheid
.
Indien
er 2 liedjes gelijk op de eerste plaats eindigen, is het aantal pu
nten
dat
door
de vakjury
is
gegeven
doorslaggevend voor de uiteindelijke, bindende uitslag
.
9.
Het winnende liedje van het
Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer
(GVK)
is de
officiële
Waereldsjtad
sjlager 20
1
8
.
De liedjes die eindigen op plaats 1, 2 en 3 ontvange
n van de
organisatie een
financiële
bijdrage om het liedje op te nemen. Deze opnames dienen gratis ter
beschikking te worden gesteld en zullen via de
website
www.gelaensemeziek.nl
en zijn hier
kosteloos
te downl
oaden.
De
ze 3
finalisten zijn verplicht de liedjes
éénmaal
geheel kosteloos
ten gehore te brengen
bij
de bij ‘De Vi
ef’ aangesloten verenigingen.
10.
Door inschrijving verklaart de deelnemer
expliciet
akkoord
te gaan
met dit
reglement
.
Voor alle
zaken waarin d
it reglement niet voorziet
, wordt na overleg een beslissing genomen
door
de organisatie